Endast stockvis | Stort sortiment av nikotinpåsar! | Snabba leverans & färska produkter

Swenico

Tobaksfria nikotinpåsar.

0

Your Cart

Snus och Nikotinpåsar – vad Säger Studier om Hälsoeffekterna?

Det finns en hel del studier om snus och nikotinpåsar som har studerat hälsoeffekterna och eventuella hälsorisker med dessa produkter.

Men studierna är ofta långa, komplicerade, och svåra att förstå.

För att göra det lättare att förstå vad forskare har kommit fram till i sina studier har vi sammanställt olika studieresultat en efter en på ett lättbegripligt sätt.

Viktigt att poängtera är att slutsatserna i olika studier kring snus och nikotinpåsar ibland motsäger varandra. Detta kan bero på flera olika faktorer, inklusive urval, forskningsperiod, och vad som har analyserats. Vidare har vissa studier inte gjort skillnad på kausalitet och korrelation vilket kan resultera i förhastade eller felaktiga slutsatser.

Vår rekommendation är att titta på de största och främsta studierna och deras slutsatser och sedan bilda dig en egen uppfattning om dessa produkter. Och det är just det vi hoppas att denna sammaställning ska hjälpa dig att göra.

Problemet med studier om snus och nikotinpåsar

Det främsta problemet med vissa studier är att de drar slutsatser om snus och tobaksfria nikotinpåsar (vitt snus) med rökare rökare som underlag. När studierna ska undersöka nikotinets påverkan på hälsan analyserar de rökare. Som alla förstår skapar detta problem med tillförlitligheten kring dessa studier när de appliceras på snus och tobaksfria nikotinprodukter eftersom att rökning kommer med en mängd väldokumenterade hälsorisker (framförallt inandningen av rök i lungorna) vilket inte nikotinpåsar och snus gör.

På grund av detta går det enbart att använda studier som enkom har analyserat snus-och tobaksfria nikotinpåsar för att dra slutsatser om respektive produkt. Det går inte att dra tillförlitliga slutsatser om nikotinets hälsopåverkan från snus eller nikotinpåsar när det är rökning som har studerats. 

Det är också möjligt att hälsoeffekterna skiljer sig mellan tobakssnus och tobaksfritt snus då tobaksfria nikotinpåsar inte innehåller tobak men eftersom att nikotinpåsar är en relativt ny produkt på marknaden behövs mer studier genomföras. Det är dock viktigt att beakta vilket underlag studien använder sig när man läser studier som specifikt riktar sig in på nikotinets hälsoeffekter. Om studierna använder till exempel rökare som underlag kan felaktiga slutsatser dras då rökningens effekter kan blandas in i resultatet om nikotinpåsarnas hälsoeffekter, även om vissa möjliga effekter är direkt kopplade till invandringen av rök och inte nikotinet i sig.

Fortsättningsvis är det viktigt att studier görs på tobaksfria nikotinpåsar och snus separat då det är en skillnad mellan dessa produkter vilket kan göra att resultaten blir annorlunda. Det har på senare år gjorts ett antal studier som enbart studerar hälsoeffekterna av tobaksfria nikotinpåsar och fler studier kommer att göras framöver. BAT (British American Tobacco) som äger Velo har låtit göra ett antal studier om nikotinpåsar vars resultat vi tittar närmare på nedan.

Fakta och slutsatser för engelska studier har översatts till svenska för denna sammanställning. För att se dessa i sitt originalformat, referera till källan.

Snus och Nikotinpåsar – vad Säger Studier om Hälsoeffekterna?

Nedan har vi sammanställt några av de viktigaste slutsatserna och resultaten från studier som gjorts om snus och nikotinpåsar.

Nikotin, som förekommer i halter om 0.5 – 1 % i svenskt snus, har väldokumenterade farmakologiska effekter på det centrala nervsystemet. Det finns emellertid ingenting som tyder på att nikotin per se eller någon av dess metaboliter orsakar cancer i människa

Adlkofer et al. 1995

Nikotin i sig ökar inte risken för lungsjukdom såsom emphysem och anses inte vara en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom

Lee, P N. Summary of the epidemiological evidence relating snus to health. Regulatory Toxicology and Pharmacology 59 (2011) 197–214

Jämfört med cigarettrökning är användning av svenskt snus förknippat med betydligt färre hälsorisker.

David Azzopardi, Chuan Liu & James Murphy (2021) Chemical characterization of tobacco-free “modern” oral nicotine pouches and their position on the toxicant and risk continuums, Drug and Chemical Toxicology, DOI: 10.1080/01480545.2021.1925691

Nikotinpåsar liknar snus till utseende/användning, men utan tobak har de potentialen att ytterligare minska tobaksrelaterade skador.

David Azzopardi, Chuan Liu & James Murphy (2021) Chemical characterization of tobacco-free “modern” oral nicotine pouches and their position on the toxicant and risk continuums, Drug and Chemical Toxicology, DOI: 10.1080/01480545.2021.1925691

Jämfört med snus hade nikotinpåsar lägre nivåer av 10 skadliga beståndsdelar och jämförbara/odetekterbara nivåer på ytterligare 13. Över produktkategorierna hade nikotinpåsar och nikotinersättningsprodukter de lägsta toxiska ämnesprofilerna och uppskattningar av relativ toxisk exponering. Baserat på den aktuella kemiska analysen och den uppskattade exponeringen verkar användningen av nikotinpåsar sannolikt utsätta användarna för lägre halter av giftiga föreningar än svenskt snus, som är känt för att ge lägre skadenivåer än i samband med tobaksrökning.

David Azzopardi, Chuan Liu & James Murphy (2021) Chemical characterization of tobacco-free “modern” oral nicotine pouches and their position on the toxicant and risk continuums, Drug and Chemical Toxicology, DOI: 10.1080/01480545.2021.1925691

Hälsoriskerna med cigarettrökning är väletablerade, men de flesta rökrelaterade sjukdomar orsakas inte direkt av den beroendeframkallande föreningen nikotin, som av tillsyns- och sjukvårdsorgan anses vara relativt ofarlig vid de nivåer som finns i tobak, men utan av de giftiga kemikalierna i den inandade röken från förbränd tobak.

US Department of Health and Human Services (DHHS) 2014

Flera studier har utforskat ”Swedish experience” som en potentiell faktor för att minska tobaksskador. I Sverige liknar den totala användningen av tobaksvaror den i andra europeiska länder, men förekomsten av rökrelaterad dödlighet är bland de lägsta i Europa (Ferlay et al. 2013, Swedish Match 2020). Detta beror på att majoriteten av svenska tobakskonsumenter använder snus, en fuktig oral rökfri tobaksprodukt (STP), snarare än cigaretter.

EC 2017, Clarke et al. 2019, WHO 2019

I jämförelse med snus innehöll nikotinpåsar lägre halter av metallerna arsenik, kadmium, krom, Ni och bly, nitrosaminerna NDMA, NNK och NNN, acetaldehyd och ochratoxin. Formaldehydhalten var i stort sett jämförbar mellan de två produkttyperna, men ingen av de uppmätta skadliga och potentiellt skadliga beståndsdelar var högre i nikotinpåsar än i snus.

David Azzopardi, Chuan Liu & James Murphy (2021) Chemical characterization of tobacco-free “modern” oral nicotine pouches and their position on the toxicant and risk continuums, Drug and Chemical Toxicology, DOI: 10.1080/01480545.2021.1925691

Utöver det större antalet giftämnen som upptäckts i snus, var halterna av de som kvantifierades högre i snus än i nikotinpåsar, förutom nikotin och formaldehyd. Sammantaget antyder analysen av toxiska ämnen att nikotinpåsar har potential för en lägre toxisk profil jämfört med svenskt snus, och jämförbarhet med produkter för nikotinersättningsterapi, i överensstämmelse med den tobaksfria sammansättningen av både nikotinpåsar och produkter för nikotinersättningsterapi.

David Azzopardi, Chuan Liu & James Murphy (2021) Chemical characterization of tobacco-free “modern” oral nicotine pouches and their position on the toxicant and risk continuums, Drug and Chemical Toxicology, DOI: 10.1080/01480545.2021.1925691

Data indikerar att, jämfört med konventionell rökning, skulle användning av nikotinpåsar resultera i lägre daglig exponering för 16 av de 18 giftämnena, medan användning av snus skulle resultera i lägre exponering för 10 av de 18 giftämnena.

David Azzopardi, Chuan Liu & James Murphy (2021) Chemical characterization of tobacco-free “modern” oral nicotine pouches and their position on the toxicant and risk continuums, Drug and Chemical Toxicology, DOI: 10.1080/01480545.2021.1925691

Även om tillsyns- och hälsovårdsorgan är överens om att nikotin vid exponeringsnivån från tobaksprodukter är jämförelsevis ofarligt, är det giftigt i höga doser.

David Azzopardi, Chuan Liu & James Murphy (2021) Chemical characterization of tobacco-free “modern” oral nicotine pouches and their position on the toxicant and risk continuums, Drug and Chemical Toxicology, DOI: 10.1080/01480545.2021.1925691

Sammanfattningsvis kan nikotinpåsar ge en lägre nikotinexponeringskälla för nuvarande rökare som söker ett substitut till cigaretter, särskilt för dem som finner produkter för nikotinersättningsterapi ineffektiva. Baserat på deras likhet med snus i fysisk användning, men på grund av frånvaron av tobak, lägre giftighetsprofil och minskad ADC, kan nikotinpåsar också innebära färre hälsorisker än snus när rökare går över till att använda dem enbart. Innehållet av nikotinpåse-toxiska ämnen och uppskattningar av exponeringen i jämförelse med andra produkter tyder på att nikotinpåsar kan placeras mellan svenskt snus och produkter för nikotinersättningsterapi på tobaks- och nikotingiftskontinuumet.

David Azzopardi, Chuan Liu & James Murphy (2021) Chemical characterization of tobacco-free “modern” oral nicotine pouches and their position on the toxicant and risk continuums, Drug and Chemical Toxicology, DOI: 10.1080/01480545.2021.1925691

På grund av avsaknaden av tobakskomponenter finns det en potential för dessa produkter att ha en reducerad riskstatus jämfört med snus, för vilket det redan finns epidemiologiska bevis som tyder på minskad cancerincidens jämfört med rökning. Risken med att använda snus tros vara endast 1 % av den för traditionell cigarettrökning.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214750021000317#!

Dessutom rapporterade en färsk kemisk analys att moderna orala produkter (nikotinpåsar) har lägre giftiga halter jämfört med snusprodukter i svensk stil.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214750021000317#!

Denna studie visar att smak och nikotinstyrka (4−11 mg) inte ökar den totala toxiciteten för moderna orala produkter i en korttidsanalys. Smaksatta nikotinprodukter har en nyckelroll att spela för att tillhandahålla alternativ för rökare, vilket visas av vanliga orala nikotinersättningsprodukter och e-cigaretter.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214750021000317#!

Den minskade skadepotentialen av snus i svensk stil har tydligt påvisats, i förlängningen, tobaksfria moderna orala produkter, med nikotinnivåer jämförbara med nivåer som finns i svensk stil snus, kan förväntas ha liknande eller större skademinskningspotential och därför bidrar denna studie till den underbyggande vetenskapen som används för att fastställa riskprofilen för den framväxande moderna orala produkt-kategorin som ett alternativ till rökning. Data som produceras i denna studie visar att LYFT är mindre cytotoxiska, över flera smakvarianter och nikotinstyrkor, än en motsvarande referenssnusprodukt och jämförelseprodukter som kan replikeras i både H292 och HGF. H292s och HGFs visade paritet av svar på MOPs-extrakt och de högre genomströmningskompatibla H292 valdes för att screena våg 2-varianter.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214750021000317#!

Trots de rapporterade kopplingarna mellan rökfri tobaksanvändning och muncancer, är de årliga dödstalen för oral cancer i Sverige i genomsnitt 2,8 per 100 000 under 30 år, vilket är lägre än genomsnitten för USA och Storbritannien. En metaanalys av snusanvändningens påverkan på hälsan, publicerad 2011, drog slutsatsen att det inte var förknippat med orofarynx, matstrupe, magsäck, bukspottkörtel, lunga eller hjärtsjukdom eller stroke och risken för att använda snus är cirka 1 % av det av rökning.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691520306037?via%3Dihub

Tobaksfria ‘moderna’ orala nikotinpåsar liknar i utseende och användning som snus i svensk stil, men utan tobak och därför tobaksspecifika nitrosaminer, vilket ytterligare kan minska risken för konsumenter. Nyligen genomförda kemiska analysstudier har rapporterat lägre halter av toxiner i moderna orala produkter jämfört med svenskt snus.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691520306037?via%3Dihub

Det finns emellertid ingenting som tyder på att nikotin per se eller någon av dess metaboliter orsakar cancer i människa.

Adlkofer, F.X. 1995. Involvement of nicotine and its metabolites in the pathology of smoking-related diseases: Facts and hypothesis. In: P.B.S. Clarke, M. Quik, F. Adlkofer. & K. Thurau (Eds.), Advances in Pharmacological Sciences, Effects of Nicotine on Biological Systems II. (pp. 17-25).

Nikotin orsakar inte heller lungsjukdom såsom emphysem och anses inte vara en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

(Lee, P N. Summary of the epidemiological evidence relating snus to health. Regulatory Toxicology and Pharmacology 59 (2011) 197–214).

Mindre än hälften av den mängd nikotin som finns i snuset urlakas vid snusning.

https://www.swedishmatch.com/sv/Snus-och-halsa/Forskning-kring-snus/Nikotinupptag-/

Koncentrationerna av tobaksspecifika nitrosaminer, traditionellt de mest frekvent analyserade och rapporterade spårhaltiga komponenterna i rökfria tobaksprodukter på grund av deras cancerframkallande potential som påvisats i försöksdjur, har minskat avsevärt i svenskt snus mellan tidigt 1980-tal och 2000. Detta verkar främst vara på grund av förbättringar i den svenska snustillverkningsprocessen som introducerades i början av 1980-talet, inklusive både tekniska förändringar i produktionsprocessen och införandet av mer rigorösa kvalitetskontroller av råvarorna.

https://www.swedishmatch.com/globalassets/documents/other/environ-review-of-the-scientific-literature-on-snus-3-31-10.pdf

Svenskt snus har undersökts i in vitro-analyser för genotoxicitet, cellulär proliferation och epitelförändringar i humana biopsiprover och cellkulturer. Studierna stödjer slutsatsen att svenskt snus inte är genotoxiskt i däggdjursceller och en färsk studie rapporterade också att svenskt snus inte är mutagent, cellgift eller klastogent.

https://www.swedishmatch.com/globalassets/documents/other/environ-review-of-the-scientific-literature-on-snus-3-31-10.pdf

Välkontrollerade epidemiologiska bevis tyder på att svenskt snus inte är förknippat med munhålecancer. Även om studierna för det mesta är konsekventa och inte visar något samband mellan svenskt snusanvändning och matstrups- eller magcancer, observerade en enda ny studie ökade risker för dessa cancerställen. Ytterligare forskning kommer att hjälpa till att lösa denna osäkerhet. Ett begränsat antal epidemiologiska studier har misslyckats med att visa att svenskt snus är en betydande riskfaktor för följande cancerformer: njure, urinblåsa, lungcancer, hudcancer, hematopoetisk cancer och alla cancerformer tillsammans. Två studier tyder på att skandinavisk rökfri tobak kan vara associerad med ökad risk för pankreascancer bland specifika undergrupper av befolkningen. Det finns inkonsekvenser mellan de två studierna och tolkningen av studierna har varit föremål för mycket vetenskaplig debatt. Ytterligare forskning behövs för att lösa sambandet mellan användning av svenskt snus och cancer i bukspottkörteln.

https://www.swedishmatch.com/globalassets/documents/other/environ-review-of-the-scientific-literature-on-snus-3-31-10.pdf

Välkontrollerade epidemiologiska bevis tyder på att svenskt snus inte är förknippat med munhålecancer. Även om studierna för det mesta är konsekventa och inte visar något samband mellan svenskt snusanvändning och matstrups- eller magcancer, observerade en enda ny studie ökade risker för dessa cancerställen. Ytterligare forskning kommer att hjälpa till att lösa denna osäkerhet. Ett begränsat antal epidemiologiska studier har misslyckats med att visa att svenskt snus är en betydande riskfaktor för följande cancerformer: njure, urinblåsa, lungcancer, hudcancer, hematopoetisk cancer och alla cancerformer tillsammans. Två studier tyder på att skandinavisk rökfri tobak kan vara associerad med ökad risk för pankreascancer bland specifika undergrupper av befolkningen. Det finns inkonsekvenser mellan de två studierna och tolkningen av studierna har varit föremål för mycket vetenskaplig debatt. Ytterligare forskning behövs för att lösa sambandet mellan användning av svenskt snus och cancer i bukspottkörteln.

https://www.swedishmatch.com/globalassets/documents/other/environ-review-of-the-scientific-literature-on-snus-3-31-10.pdf

Snusning hos gravida kvinnor är förknippat med minskad födelsevikt hos barnet, däremot fann studien nget samband mellan snus och en ökad risk för havandeskapsförgiftning. Istället förknippades snusande med en minskad risk för både havandeskapsförgiftning och graviditetshypertoni (högt blodtryck under graviditeten). Man fann dock en ökad risk för dödfödsel vid snusning under graviditet.

https://www.swedishmatch.com/sv/Snus-och-halsa/Forskning-kring-snus/Fostereffekter-/

Resultaten kring samband mellan diabetes och snusning är tudelade. En studie fann att det finns ett samband mellan snusning och förhöjda insulinnivåer. Däremot stödde tre andra studier inte detta resultat.

https://www.swedishmatch.com/sv/Snus-och-halsa/Forskning-kring-snus/Diabetes/

Resultaten kring samband mellan diabetes och snusning är tudelade. En studie fann att det finns ett samband mellan snusning och förhöjda insulinnivåer. Däremot stödde tre andra studier inte detta resultat.

https://www.swedishmatch.com/sv/Snus-och-halsa/Forskning-kring-snus/Diabetes/

En tvärsnittsstudie antyder att det kan finnas ett samband mellan snusning och ökad prevalens av typ 2 diabetes. Däremot är resultaten osäkra och sambandet har inte bekräftats i analytiska studier.

https://www.swedishmatch.com/sv/Snus-och-halsa/Forskning-kring-snus/Diabetes/

I en studie fann man att snusning inte är förknippat med ökad risk för typ 2 diabetes.

https://www.swedishmatch.com/sv/Snus-och-halsa/Forskning-kring-snus/Diabetes/

En dataanalys av fem kohorter fann inget samband mellan snus och diabetes. Däremot såg man en ökad risk för diabetes bland storkonsumenter vilket anses vara >5–6 dosor i veckan.

https://www.swedishmatch.com/sv/Snus-och-halsa/Forskning-kring-snus/Diabetes/

En studie fann att prevalensen av kliniskt diagnostiserad diabetes var betydligt högre bland nuvarande och före detta rökare jämfört med icke-tobaksanvändare. Man såg däremot inte att prevalensen inte förhöjd för snusare. 

https://www.swedishmatch.com/sv/Snus-och-halsa/Forskning-kring-snus/Diabetes/

I en studie analyserades de akuta effekterna av rökning och snusning på insulinkänsligheten. Där fann man att att rökning men inte snusning leder till insulinresistans.

Attvall et al. (1993) 

En metaanalys av data drog slutsatsen att det inte finns några belägg för en ökad risk för typ 2 diabetes.  Studien drog också slutsatsen att snus inte heller är förknippat med andra resultat som kan hänföras till typ 2 diabetes.

https://www.swedishmatch.com/sv/Snus-och-halsa/Forskning-kring-snus/Diabetes/

Rökare löper en fördubblad risk av att drabbas av stroke. Snusare som aldrig varit rökare löper ingen ökad risk för stroke.

Asplund, K., Nasic, S., Janlert, U., and Segmayr, B. 2003. Smokeless tobacco as a possible risk factor for stroke in men. A nested case-control study. Stroke 34: 1-6.

Flera studier har konstaterat att det föreligger ett samband mellan snusning och akuta effekter på hjärt-kärlsystemet såsom ökning av hjärtfrekvensen och ökad blodtryck. Det har också konstaterats att det finns ett samband mellan snusning och försämring av blodkärlens elasticitet. Däremot är det oklart om snusning är en riskfaktor för högt blodtryck. Vidare har studier inte funnit ett samband mellan snusning och en förhöjd risk för hjärtinfarkt eller åderförkalkning eller riskfaktorer för åderförkalkning. Fortsättningsvis är slutsatserna om snusning bidrar till ökad dödlighet i hjärt-kärtsjukdom och det finns inget koncensus i detta.

https://www.swedishmatch.com/sv/Snus-och-halsa/Forskning-kring-snus/Hjart-karlsjukdomar-/

Det är konstaterat att rökfri tobak såsom nikotinpåsar eller nikotinpåsar innebär en avsevärt lägre risk för negativa hjärt-kärleffekter än rökning.

https://www.swedishmatch.com/sv/Snus-och-halsa/Forskning-kring-snus/Hjart-karlsjukdomar-/

En studie konstaterade att snusare hade en förhöjd hjärtfrekvens och förhöjt diastoliskt blodtryck under dagtid. Däremot förelåg ingen förhöjning av vare sig hjärtfrekvens eller blodtryck under nattid när tobak inte brukades.

Bolinder, G., Norén, A., Wahren, J., and de Faire, U. 1997a. Long-term use of smokeless tobacco and physical performance in middle-aged men.

Det är oklart om snusning är en riskfaktor för kroniskt högt blodtryck, även om snusning har en akut påverkan på blodtrycket. Olika studier har gjorts och slutsatserna av dessa har motsatt varandra.

https://www.swedishmatch.com/sv/Snus-och-halsa/Forskning-kring-snus/Hjart-karlsjukdomar-/
SHARE

Lämna ett svar